Chèn Đồ họa từ LibreOffice Draw hay Impress

  1. Mở tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn đối tượng.

  2. Mở tài liệu Draw hay Impress chứa đối tượng bạn muốn sao chép.

  3. Hold down and click and hold the object for a moment.

  4. Trong tài liệu, kéo vùng vào đó bạn muốn chèn đối tượng.

Please support us!