Chèn Đồ thị Calc vào Tài liệu Văn bản

Bạn có thể chèn một bản sao của đồ thị mà sẽ không được cập nhật khi bạn sửa đổi dữ liệu đồ thị trong bảng tính.

  1. Mở tài liệu văn bản vào đó bạn muốn sao chép đồ thị.

  2. Mở bảng tính chứa đồ thị bạn muốn sao chép.

  3. Trong bảng tính, nhấn vào đồ thị. Tám móc kéo sẽ xuất hiện.

  4. Kéo đồ thị từ bảng tính đến tài liệu văn bản.

Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ của đồ thị, và di chuyển đồ thị chung quanh trong tài liệu văn bản, đúng như đối tượng chuẩn. Để chỉnh sửa dữ liệu của đồ thị, nhấn đôi vào đồ thị.

Please support us!