Chèn Đồ Họa

Có vài phương pháp để chèn vào tài liệu văn bản một đối tượng kiểu đồ họa.

Chèn Đồ Họa Từ Tập Tin

Chèn đồ họa từ bộ sưu tập bày bằng cách kéo và thả

Chèn Ảnh đã Quét

Chèn Đồ họa từ LibreOffice Draw hay Impress

Chèn Đồ thị Calc vào Tài liệu Văn bản

Please support us!