Chỉ Mục Tự Xác Định

Bạn có thể tạo bất cứ số chỉ mục tự xác định nào.

Tạo chỉ mục tự xác định

 1. Chọn (cụm) từ bạn muốn thêm vào chỉ mục tự xác định.

 2. Chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập Thư tịch.

 3. Nhắp nút Chỉ mục tự xác định mới button next to the Index box.

 4. Đánh tên cho chỉ mục trong hộp Tên rồi nhấn OK.

 5. Nhắp Chèn để thêm (các) từ đã chọn vào chỉ mục mới.

 6. Nhắp Chèn

Chèn chỉ mục tự xác định

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn chỉ mục.

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. Bật những tùy chọn đã muốn.

 2. Nhấn vào nút OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select Additional styles, and then click the Assign styles button next to the box. Click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Tạo Mục Lục

Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Tạo Thư Tịch

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu

Please support us!