Tạo Mục Lục

Phương pháp tốt nhất để tạo ra mục lục là áp dụng kiểu dáng đoạn văn tiêu đề đã định sẵn, như « Tiêu đề 1 », cho các đoạn văn bạn muốn thấy trong mục lục. Sau khi áp dụng kiểu dáng này, bạn có thể tạo mục lục.

Chèn một mục lục

  1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn tạo mục lục.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. Trong hộp Kiểu, chọn « Mục lục ».

  4. Bật những tùy chọn đã muốn.

  5. Nhấn vào nút OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the Style list, and then click the index level for the selected style.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Cập nhật mục lục

Làm một trong các hành động này:

Please support us!