Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

  1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn chỉ mục.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. Nếu bạn muốn dùng một tập tin phù hợp, chọn Tập tin phù hợp trong vùng Tùy chọn , nhấn nút Tập tin, rồi tìm một tập tin đã có hoặc tạo một tập tin phù hợp mới.

  5. Đặt các tùy chọn định dạng cho chỉ mục, hoặc trên thẻ hiện tại, hoặc trên bất cứ thẻ khác nào của hộp thoại này. Chẳng hạn, nếu bạn muốn thấy tiêu đề chữ một trong chỉ mục, nhấn vào thẻ Mục nhập, sau đó chọn mục Dấu tách abc. Để sửa đổi định dạng của cấp trong chỉ mục, nhấn vào thẻ Kiểu dáng.

  6. Nhấn vào nút OK.

  7. Để cập nhật chỉ mục, nhấn-phải vào chỉ mục, sau đó chọn lệnh Cập nhật chỉ mục/bảng.

Please support us!