Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Địnnh nghĩa Mục nhập chỉ mục

  1. Trong tài liệu, nhấn vào một từ nào đó, hoặc tô sáng chuỗi bạn muôn sử dụng làm mục nhập chỉ mục.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Xác định mục nhập Mục lục

Phương pháp tốt nhất để tạo ra mục lục là áp dụng kiểu dáng đoạn văn tiêu đề đã định sẵn, như « Tiêu đề 1 », cho các đoạn văn bạn muốn thấy trong mục lục.

Để sử dụng kiểu dáng đoạn văn riêng làm mục nhập mục lục:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Trong hộp Kiểu dáng Đoạn văn, chọn kiểu dáng đoạn văn bạn muốn cho mục lục.

  3. Trong danh sách Cấp, nhấn vào cấp cho đó bạn muốn gán kiểu dáng đoạn văn.

  4. Nhấn vào nút OK. Giờ này bạn có thể áp dụng kiểu dáng cho tiêu đề trong tài liệu, cũng có tiêu đề trong mục lục.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Please support us!