Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

  1. Để con trỏ vào chỉ mục hay mục lục.

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. Nhấn-phải và chọn một tùy chọn chỉnh sửa trong trình đơn phụ.

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

Tạo Mục Lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Chỉ Mục Tự Xác Định

Tạo Thư Tịch

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu

Please support us!