Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Mục nhập chỉ mục được chèn vào tài liệu của bạn như một trường. Để xem các trường trong tài liệu, lựa Xem và đảm bảo rằng Đổ bóng trường được chọn.

  1. Để con trỏ đúng đằng trước mục nhập chỉ mục trong tài liệu.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

Please support us!