Hiển thị Văn bản Ẩn

Nếu bạn có đoạn văn bị ẩn bằng cách xác định điều kiện bằng một biến, thì bạn có vài tùy chọn khác nhau để hiển thị đoạn văn bị ẩn. Hãy làm một của những hành động này:

Please support us!