Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

To Prepare a Paragraph Style for Chapter Titles

 1. Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab.

 2. In the Level box, select 1.

 3. In the Paragraph style box, select the paragraph style that you want to use for chapter titles, for example, Heading 1.

 4. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, 1,2,3....

 5. Type Chapter followed by a space in the Before box.

 6. Enter a space in the After box.

 7. Nhấn vào nút OK.

Để chèn tên và số thứ tự chương vào đầu trang hay chân trang:

 1. Áp dụng vào các tiêu đề chương trong tài liệu, kiểu dáng đoạn văn bạn đã xác định cho các tựa đề chương.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Nhấn vào đầu trang hay chân trang.

 4. Chọn mục Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Hàm.

 1. Click Heading in the Type list, Heading number and contents in the Format list, and 1 in Up to level.

 2. Nhấn vào nút Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Đầu trang trên mọi trang sử dụng kiểu dáng trang hiện tại thì tự động hiển thị tên và số thứ tự của chương.

Please support us!