Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

Để tạo kiểu dáng đoạn văn cho tựa đề chương:

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. Trong hộp Kiểu, chọn kiểu dáng đoạn văn bạn muốn sử dụng cho các tựa đề chương, v.d. « Tiêu đề 1 ».

 3. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, "1,2,3...".

 4. Đánh "Chương" tiếp theo một dấu cách trong hộp Trước .

 5. Đánh một dấu cách trong hộp Sau

 6. Nhấn vào nút OK.

Để chèn tên và số thứ tự chương vào đầu trang hay chân trang:

 1. Áp dụng vào các tiêu đề chương trong tài liệu, kiểu dáng đoạn văn bạn đã xác định cho các tựa đề chương.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Nhấn vào đầu trang hay chân trang.

 4. Chọn mục Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Hàm.

 1. Nhắp "Chương" trong danh sách Kiểu rồi nhắp "Số thứ tự chương và tên" trong danh sách Dạng thức .

 2. Nhấn vào nút Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Đầu trang trên mọi trang sử dụng kiểu dáng trang hiện tại thì tự động hiển thị tên và số thứ tự của chương.

Please support us!