Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Phần Đầu trang và Chân trang là vùng ở lề bên trên và bên dưới trang, trong đó bạn có thể thêm văn bản hay đồ họa. Đầu và chân trang được thêm vào kiểu dáng trang hiện thời. Bất cứ trang nào sử dụng cùng một kiểu dáng thì tự động nhận đầu trang hay chân trang bạn thêm. Bạn có thể chèn Trường, như số thứ tự trang và tiêu đề chương, vào đầu trang và chân trang trong tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Kiểu dáng của trang hiện thời thì được hiển thị trên Thanh Trạng thái.


Đầu trang và Chân trang trong Tài liệu HTML

Một số tùy chọn về đầu trang và chân trang cũng sẵn sàng trong tài liệu HTML. Mã HTML không hỗ trợ đầu trang và chân trang, vậy chúng được xuất khẩu với thẻ đặc biệt, để hiển thị được trong trình duyệt. Đầu trang và chân trang chỉ được xuất khẩu trong tài liệu HTML nếu chúng được hiệu lực ở chế độ Bố trí Web. Khi bạn mở lại tài liệu trong LibreOffice, các đầu/chân trang được hiển thị đúng, bao gồm bất kỳ trường nào bạn đã chèn.

Please support us!