Chèn số thứ tự trang vào phần chân trang

Bạn có thể dễ dàng chèn trường số trang ở phần chân trang trong tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể thêm tổng số trang vào đó, ví dụ, có dạng "Trang 9 trên 12"

Chèn đánh số trang

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Số hiệu trang.

Bạn cũng có thể canh lề của trường Số thứ tự trang đúng như văn bản chuẩn.

Thêm số lượng trang

  1. Nhấn phía trước của trường số trang, đánh Page rồi nhấn phím cách; nhấn trường đứng sau, nhập một dấu cách rồi đánh of và một dấu cách khác nữa.

  2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Đếm trang.

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Kiểu dáng trang xen kẽ trên trang chẵn và lẻ

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang

Please support us!