Chèn số thứ tự trang của trang tiếp tục

Bạn có thể chèn vào phần chân trang số thứ tự của trang kế tiếp một cách dễ dàng bằng cách sử dụng trường.

Số thứ tự trang chỉ được hiển thị nếu có trang theo sau.

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Để con trỏ vào phần chân trang, sau đó chọn lệnh Chèn > Trường > Khác.

  3. Trong hộp thoại Trường, nhấn vào thẻ Tài liệu.

  4. Nhấn vào mục « Trang » trong danh sách Kiểu, và mục « Trang kế » trong danh sách Chọn.

  5. Click a numbering scheme in the Format list.

    Nếu bạn chọn mục « Văn bản » trong danh sách Định dạng, chỉ chuỗi bạn gõ vào hộp Giá trị sẽ được hiển thị trong trường.

  6. Nhấn vào nút Chèn để chèn trường chứa số thứ tự trang.

Please support us!