Tìm và Thay thế trong Writer

Trong tài liệu văn bản, bạn có thể tìm từ, định dạng, kiểu dáng và nhiều thứ khác. Bạn có thể di chuyển từ kết quả này đến kết quả khác, hoặc bạn có thể tô sáng mọi kết quả cùng lúc, sau đó áp dụng định dạng khác hay thay thế các từ bằng chuỗi văn bản khác.

Hộp thoại Tìm và Thay thế

Để tìm chuỗi văn bản trong toàn tài liệu, mở hộp thoại Tìm và Thay thế khi chưa tô sáng gì trong tài liệu. Để tìm kiếm trong chỉ một phần của tài liệu, tô sáng phần đó trước khi mở hộp thoại Tìm và Thay thế.

Tìm chuỗi văn bản

 1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. Nhấn vào hoặc nút Tìm hoặc nút Tìm tất cả.

Nhấn vào Tìm thì chương trình hiển thị lần kế tiếp gặp chuỗi đó trong tài liệu. Chỉnh sửa chuỗi đã tìm hay không, sau đó nhấn lại vào nút Tìm để tiến lại tới kết quả kế tiếp.

Ngay cả sau khi đóng hộp thoại, bạn có thể bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+F để tiếp tục qua văn bản.

Hoặc bạn có thể sử dụng các biểu tượng ở góc dưới bên phải tài liệu để điều hướng trực tiếp tới chuỗi tìm kế tiếp hay bất cứ đối tượng khác nào trong tài liệu.

Nhấn vào nút Tìm tất cả thì chương trình lựa chọn mọi đoạn văn bản tương ứng với chuỗi tìm của bạn. Trong trường hợp này, chẳng hạn, bạn có thể chuyển đổi mọi chuỗi đã tìm thành chữ đậm, hoặc áp dụng Kiểu dáng Ký tự cùng lúc.

Thay thế văn bản

Biểu tượng Ghi chú

Không giống như tiến trình tìm kiếm qua văn bản, tiến trình thay thế chuỗi không thể chạy chỉ trong vùng chọn hiện thời.


 1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. Gõ vào trườngThay thế bằng chuỗi văn bản sẽ thay thế chuỗi tìm.

 4. Nhấn vào hoặc nút Thay thế hoặc nút Thay thế tất cả.

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

Khi bạn nhấn vào nút Thay thế tất cả, chương trình Writer thay thế mọi chuỗi văn bản tương ứng với chuỗi tìm.

Tìm kiểu dạng

Bạn muốn tìm mọi đoạn văn bản trong tài liệu mà tùy theo một Kiểu dáng Đoạn văn nào đó, v.d. kiểu dáng « Tiêu đề 2 ».

 1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. Chọn kiểu dáng cần tìm, sau đó nhấn vào nút Tìm hay Tìm tất cả.

Tìm định dạng

Bạn muốn tìm mọi đoạn văn bản trong tài liệu mà tùy theo một định dạng ký tự trực tiếp nào đó.

Biểu tượng Ghi chú

Tiến trình tìm định dạng sẽ chỉ tìm các thuộc tính ký tự trực tiếp: nó sẽ không tìm thuộc tính được áp dụng vì nó thuộc về kiểu dáng.


 1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.

 2. Nhấn vào nút Chọn nhiều để mở rộng hộp thoại.

 3. Nhấn vào nút Định dạng.

 1. Nhấn vào nút Tìm hay Tìm tất cả.

Chọn nhiều hơn

Tiến trình tìm tương tự có thể tìm đoạn văn bản gần trùng với chuỗi tìm. Bạn cũng có thể đặt số ký tự có thể khác biệt.

Bật tùy chọn Tìm tương tự, cũng nhấn vào nút ... nếu bạn muốn thay đổi thiết lập. (Đặt cả ba số thành 1 là thích hợp với văn bản tiếng Anh.)

Biểu tượng Gợi ý

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


Bộ điều hướng

Bộ điều hướng là công cụ chính để tìm và chọn đối tượng. Bạn cũng có thể sử dụng Bộ điều hướng để di chuyển và sắp đặt các đối tượng, vì nó cung cấp cách xem phác thảo của tài liệu.

Chọn lệnh Sửa - Bộ điều hướng để mở cửa sổ Bộ điều hướng.

Sử dụng Bộ điều hướng để chèn đối tượng, liên kết và tham chiếu bên trong cùng tài liệu hay từ tài liệu mở khác. Xem sổ tay Bộ điều hướng để tìm thêm thông tin.

Nhấn vào biểu tượng có hình tròn màu xanh ở góc dưới bên phải tài liệu để mở cửa sổ Điều hướng nhỏ.

Sử dụng cửa sổ Điều hướng nhỏ để nhảy nhanh tới đối tượng kế tiếp, hoặc tìm văn bản trong tài liệu.

Please support us!