Truy vấn Dữ liệu Người dùng trong Trường hay Điều kiện

Bạn có khả năng truy cập và so sánh một số dữ liệu người dùng của điều kiện hay trường. Chẳng hạn, bạn có thể so sánh dữ liệu bằng những toán tử này:

Toán tử

Nghĩa

== hay EQ

bằng

!= hay NEQ

không bằng


Cũng có thể sử dụng điều kiện để ẩn đoạn văn bản riêng trong tài liệu khỏi một người dùng nào đó.

  1. Trong tài liệu, chọn đoạn văn bản bạn muốn ẩn.

  2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Phần.

  3. Trong vùng Ẩn , đánh dấu hộp kiểm Ẩn.

  4. Trong hộp Với điều kiện, gõ chuỗi user_lastname == "Nguyễn", mà « Nguyễn » là họ của người dùng khỏi họ bạn muốn ẩn văn bản.

  5. Nhấn vào nút Chèn, sau đó lưu tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Tên của phần bị ẩn vẫn hiển thị trong Bộ điều hướng.


Theo đây có danh sách các biến người dùng bạn có thể truy cập khi xác định điều kiện hay trường.

Biến người dùng

Nghĩa

user_firstname

Tên

user_lastname

Họ

user_initials

Tên viết tắt

user_company

Công ty

user_street

Phố

user_country

Quốc gia

user_zipcode

Mã bưu điện

user_city

Thành phố

user_title

Tuổi tác

user_position

Chức vụ

user_tel_work

Số điện thoại ở chỗ làm

user_tel_home

Số điện thoại ở nhà

user_fax

Số fax

user_email

Email address

user_state

Tỉnh


Please support us!