Thêm trường nhập liệu

Trường nhập liệu là một biến bạn có thể nhấn vào trong tài liệu để mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa biến đó.

  1. Chọn mục Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Hàm.

  2. Nhấn “Nhập trường”trong danh sách Kiểu.

  3. Nhấn Chèn rồi đánh văn bản cho biến.

  4. Nhấn vào nút OK.

Biểu tượng Gợi ý

To quickly open all input fields in a document for editing, press +Shift+F9.


Please support us!