Chèn trường ngày tháng cố định hay thay đổi

Bạn có thể chèn ngày tháng hiện thời theo định dạng trường sẽ cập nhật mỗi lần bạn mở tài liệu, hoặc trường sẽ không cập nhật.

  1. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Trường > Khác, sau đó nhấn vào thẻ Tài liệu.

  2. Nhấn “Ngày giờ” trong danh sách Kiểu rồi làm tiếp:

    Để chèn ngày tháng như một trường có cập nhật mỗi lần mở tài liệu, nhấn “Ngày” trong danh sách Chọn .

    Để chèn ngày tháng như một trường sẽ không cập nhật, nhấn “Ngày (cố định)” trong danh sách Chọn .

Thông tin về Trường

Truy vấn Dữ liệu Người dùng trong Trường hay Điều kiện

Thêm trường nhập liệu

Please support us!