Thông tin về Trường

Trường được dùng để chứa dữ liệu hay thay đổi trong tài liệu, v.d. ngày tháng hiện thời hay tổng số trang trong tài liệu.

Xem trường

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

Thuộc tính trường

Phần lớn kiểu trường trong tài liệu, gồm các trường cơ sở dữ liệu, cất giữ và hiển thị giá trị có thể thay đổi.

Những kiểu trường theo đây sẽ làm một hành động khi bạn nhấn vào trường:

Kiểu trường

Thuộc tính

Bộ giữ chỗ

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Chèn tham chiếu

Di chuyển con trỏ chuột tới tham chiếu.

Chạy vĩ lệnh

Chạy một vĩ lệnh.

Trường nhập liệu

Mở hộp thoại để chỉnh sửa nội dung của trường.


Cập nhật trường

Để cập nhật mọi trường trong tài liệu, bấm phím chức năng F9, hoặc chọn lệnh Sửa > Chọn tất cả, sau đó bấm F9.

Để cập nhật một trường đã được chèn từ cơ sở dữ liệu, chọn trường, sau đó bấm phím chức năng F9.

Biểu tượng Ghi chú

Placeholders are not updated.


Please support us!