Kiểu dáng trang xen kẽ trên trang chẵn và lẻ

Biểu tượng

LibreOffice có thể áp dụng tự động kiểu dáng trang xen kẽ trên các trang chẵn (bên trái) và trang lẻ (bên phải) của tài liệu. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng kiểu dáng trang để hiển thị phần đằu trang và chân trang khác nhau trên trang chẵn và trang lẻ. Kiểu dáng trang hiện thời được hiển thị trên Thanh Trạng thái ở dưới của vùng làm việc.

Đặt kiểu dáng trang xen kẽ

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục « Trang bên Trái », rồi nhấn vào nút Sửa.

  3. Nhấn vào thẻ Tổ chức.

  4. Chọn mục « Trang bên Phải » trong hộp Kiểu dáng kế, sau đó nhấn vào nút OK.

  5. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục « Trang bên Phải », rồi nhấn vào nút Sửa.

  6. Chọn mục « Trang bên Trái » trong hộp Kiểu dáng kế, sau đó nhấn vào nút OK.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Biểu tượng Gợi ý

Nếu không muốn thấy phần đầu trang hay chân trang trên trang tựa đề của tài liệu thì áp dụng kiểu dáng "Trang Đầu" vào trang tựa đề.


Bãi bỏ việc in các trang trống.

Nếu hai trang chẵn hay trang lẻ kề nhau trong tài liệu của bạn, chương trình Writer sẽ tự động chèn một trang rỗng vào giữa. Tuy nhiên, bạn có thể loại trừ các trang rỗng được tạo ra tự động như vậy ra chức năng in ấn và xuất khẩu dạng PDF. Mặc dù trang rỗng này có thể xuất hiện trong tài liệu, nó sẽ không xuất hiện trong bản in hay tập tin PDF kết quả.

  1. Choose - LibreOffice Writer - Print.

  2. Bỏ chọn mục In các trang trắng đã chèn tự động.

Please support us!