Di chuyển và Sao chép Văn bản trong Tài liệu

  1. Chọn đoạn văn bản bạn muốn di chuyển hay sao chép.

  2. Làm một trong các hành động này:

    Để di chuyển đoạn văn đang chọn, kéo đoạn văn tới một vị trí khác trong tài liệu rồi thả ra. Khi đang kéo, con trỏ chuột thay đổi hình dáng có một hộp xám nhỏ.
    Con trỏ chuột khi di chuyển dữ liệu

    Để chép văn bản đang chọn, nhấn giữ trong khi đang kéo. Con trỏ chuột thay đổi hình dạng có một hình dấu cộng (+).
    Con trỏ chuột khi chép dữ liệu

Please support us!