Văn bản điều kiện khi đếm trang

Bạn có khả năng tạo một trường văn bản điều kiện mà hiển thị chuỗi « các trang » thay cho « trang » cùng với trường đếm trang nếu tài liệu chứa hơn một trang.

  1. Để con trỏ vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn số đếm trang.

  2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Đếm trang, sau đó gõ một dấu cách.

  3. Chọn mục Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Hàm.

  4. Nhấn "Chuỗi điều kiện" trong danh sách Kiểu .

  5. Đánh Page > 1 trong hộp Điều kiện.

  6. Đánh Pages trong hộp Then.

  7. Đánh Page trong hộp Else.

  8. Nhấn vào Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Văn bản Điều kiện

Xác định Điều kiện

Thông tin về Trường

Please support us!