Văn bản điều kiện khi đếm trang

Bạn có khả năng tạo một trường văn bản điều kiện mà hiển thị chuỗi « các trang » thay cho « trang » cùng với trường đếm trang nếu tài liệu chứa hơn một trang.

  1. Để con trỏ vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn số đếm trang.

  2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Đếm trang, sau đó gõ một dấu cách.

  3. Chọn mục Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Hàm.

  4. Nhấn "Chuỗi điều kiện" trong danh sách Kiểu .

  5. Đánh Page > 1 trong hộp Điều kiện.

  6. Đánh Pages trong hộp Then.

  7. Đánh Page trong hộp Else.

  8. Nhấn vào Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Please support us!