Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

Để thêm khả năng tự động đánh số vào một kiểu dáng tiêu đề:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. In the Paragraph style box, select the heading style that you want to add chapter numbers to.

  3. In the Number box, select the numbering scheme that you want to use, and then click OK.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Nhấn vào đoạn đầu của văn bản trong đoạn văn tiêu đề, đằng sau số thứ tự.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

note

Press Shift+Backspace with the cursor at the beginning of the heading to return the number.


Để sử dụng một kiểu dáng đoạn văn riêng làm tiêu đề:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Nhắp vào cấp độ tiêu đề mà bạn muốn gán cho kiểu dáng đoạn tùy biến trong danh sách Cấp.

  3. Chọn kiểu dáng riêng trong hộp Kiểu dáng Đoạn văn.

  4. Nhấn vào nút OK.

Please support us!