Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Bạn có khả năng thiết kế một bố trí trang, sau đó tạo một kiểu dáng trang dựa trên nó.

Chằng hạn, bạn có thể tạo một kiểu dáng hiển thị một tiêu đề nào đó, và tạo kiểu dáng khác hiển thị tiêu đề khác.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. Đánh tên cho trang trong hộp Tên kiểu dáng , rồi nhấn OK.

  4. Nhấn đôi vào tên trong danh sách để áp dụng kiểu dáng cho trang đang biên soạn.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Gõ chuỗi văn bản bạn muốn thấy trong tiêu đề. Đặt con trỏ vào vùng văn bản chính, bên ngoài tiêu đề.

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. Lặp lại bước 2-6 để tạo Kiểu dáng trang thứ hai có tiêu đề khác.

Please support us!