Adding Chapter Numbers to Captions

Bạn cũng có thể hiển thị số thứ tự chương trong phụ đề.

Hãy kiểm tra xem văn bản của tài liệu được sắp xếp theo chương, và các tiêu đề chương (nếu bạn muốn, cũng như các tiêu đề phần) theo một của những kiểu dáng đoạn văn tiêu đề đã định sẵn. Cũng cần phải gán một tùy chọn đánh số cho kiểu dáng đoạn văn tiêu đề.

  1. Chọn mục vào đó bạn muốn thêm phụ đề.

  2. Chọn lệnh Chèn > Phụ đề.

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. Nhấn vào nút Tùy chọn.

  5. In the Level box, select the number of heading levels to include in the chapter number.

  6. Type the character that you want to separate the chapter number(s) from the caption number in the Separator box, and then click OK.

  7. Trong hộp thoại Phụ đề, nhấn vào nút OK.

Biểu tượng Gợi ý

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Please support us!