Sử dụng Phụ đề

Trong tài liệu văn bản, bạn có thể thêm phụ đề đánh số thứ tự vào đồ họa, bảng, khung và đối tượng vẽ.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa chuỗi văn bản và phạm vi số cho các kiểu phụ đề khác nhau.

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn thêm phụ đề vào một ảnh hay đối tượng, cả hai đối tượng và chuỗi phụ đề đều được để vào một khung mới. Khi bạn thêm phụ đề vào một bảng, chuỗi phụ đề được chèn dạng đoạn văn bên cạnh bảng. Khi bạn thêm phụ đề vào một khung, chuỗi phụ đề được thêm vào văn bản bên trong khung, hoặc đằng trước hoặc đằng sau văn bản đã có.


Biểu tượng Gợi ý

Để di chuyển cả hai đối tượng và phụ đề cùng lúc, kéo khung chứa hai mục này. Để cập nhật quan hệ đánh số phụ đề sau khi di chuyển khung, bấm phím chức năng F9.


Xác định một phụ đề thực hiện như sau:

  1. Chọn mục vào đó bạn muốn thêm phụ đề.

  2. Chọn lệnh Chèn > Phụ đề.

  3. Chọn tùy chọn mà bạn muốn, rồi nhấn OK. Nếu muốn, bạn cũng có thể nhập vào văn bản khác trong hộp Phân loại , ví dụ Hình dáng.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn có thể sửa đổi chuỗi phụ đề một cách trực tiếp trong tài liệu.


Phụ đề được định dạng theo kiểu dáng đoạn văn tương ứng với Loại của phụ đề. Chẳng hạn, nếu bạn chèn một phụ đề kiểu « Bảng », kiểu dáng đoạn văn « Bảng » được áp dụng cho chuỗi phụ đề.

Biểu tượng Gợi ý

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, frame, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Please support us!