Tính qua bảng

Bạn có khả năng chạy phép tính mà hoạt động qua nhiều bảng trong cùng tài liệu văn bản.

  1. Mở một tài liệu văn bản, chèn hai bảng, và gõ số vào vài ô của mỗi bảng.

  2. Để con trỏ vào một ô rỗng của một của hai bảng.

  3. Bấm phím chức năng F2.

  4. Trong mục Thanh công thức, nhập hàm mà bạn muốn thực hiện, ví dụ, =SUM.

  5. Nhấn vào ô chứa số, bấm nút dấu cộng (+), sau đó nhấn vào ô khác chứa số.

  6. Bấm phím Enter.

Please support us!