Hiển thị kết quả phép tính bảng trong bảng khác

Bạn có thể chạy phép tính với các ô trong bảng này, còn hiển thị kết quả trong bảng khác.

  1. Mở tài liệu văn bản, chèn một bảng chứa ít nhất 2 cột và 2 hàng, sau đó chèn bảng thêm chứa chỉ một ô.

  2. Gõ số vào một số của những ô của bảng lớn.

  3. Để con trỏ vào bảng một ô, sau đó bấm phím chức năng F2.

  4. Trong mục Thanh công thức, nhập hàm mà bạn muốn thực hiện, ví dụ, =SUM.

  5. Nhấn vào ô chứa số trong bảng lớn, bấm nút dấu (+), sau đó nhấn vào ô khác chứa số.

  6. Bấm phím Enter.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn cũng có thể định dạng bảng để đáp ứng như văn bản chuẩn. Chèn bảng vào khung, sau đó cụ neo khung dạng ký tự. Khung sẽ còn lại được thả neo vào văn bản kề nhau khi bạn chèn hay xoá văn bản.


Please support us!