Tính công thức phức tạp trong tài liệu văn bản

Bạn có thể sử dụng hàm đã định sẵn trong một công thức, sau đó chèn kết quả phép tính vào một tài liệu văn bản.

Chẳng hạn, để tính giá trị trung bình của ba số, làm như thế:

  1. Nhấn vào tài liệu, ở vị trí bạn muốn chèn công thức, sau đó bấm phím chức năng F2.

  2. Nhấn biểu tượng Công thức , rồi chọn "Trung bình" từ danh sách Hàm thống kê.

  3. Gõ ba số, định giới bằng ký hiệu ống dẫn « | », v.d. « 2|16|72 ».

  4. Bấm phím Enter. Kết quả sẽ được chèn dạng trường vào tài liệu.

Để chỉnh sửa công thức, nhấn đôi vào trường trong tài liệu.

Hiển thị kết quả phép tính bảng trong bảng khác

Thanh công thức

Tính trong tài liệu văn bản

Tính và dán kết quả công thức vào tài liệu văn bản

Tính tổng một dãy ô trong bảng

Tính qua bảng

Please support us!