Tính tổng một dãy ô trong bảng

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. Gõ một số vào mỗi ô của cột, trừ ô cuối cùng: để lại nó còn rỗng.

 3. Đặt con trỏ ở ô cuối cùng của cột, rồi nhấn biểu tượng Tổng trên Thanh Bảng tính.
  Thì Thanh Công thức sẽ xuất hiện với "=sum" được nhập sẵn.

 4. Nhấn vào ô thứ nhất của dãy ô bạn muốn tính tổng, kéo đến ô cuối cùng, sau đó buông ra nút chuột.
  LibreOffice sẽ chèn một công thức tính tổng các giá trị của cột hiện thời.

 5. Bấm phím Enter, hoặc nhấn vào biểu tượng Áp dụng trên Thanh Công Thức.
  Tổng các giá trị của cột hiện thời thì được nhập vào ô.

Nếu bạn gõ số khác vào bất cứ ô nào của cột đó, tổng được cập nhật tự động một khi bạn nhấn vào ô cuối cùng của cột.

Cũng như vậy, bạn có thể tính nhanh tổng các số theo hàng.

Please support us!