Tính và dán kết quả công thức vào tài liệu văn bản

Nếu văn bản của bạn đã chứa công thức, v.d. « 12+24*2 », chương trình LibreOffice có thể tính, sau đó dán kết quả công thức vào tài liệu, không cần dùng Thanh Công Thức.

  1. Chọn công thức trong văn bản. Chỉ cho phép công thức chứa chữ số và toán tử, không thể chứa dấu cách.

  2. Chọn lệnh Công cụ > Tính, hoặc bấm tổ hợp phím +Dấu cộng (+).

  3. Để con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn kết quả công thức, sau đó chọn lệnh Sửa > Dán, hoặc bấm tổ hợp phím +V.
    Công thức đã chọn sẽ được thay thế bởi kết quả.

Thanh công thức

Tính trong tài liệu văn bản

Tính công thức phức tạp trong tài liệu văn bản

Tính tổng một dãy ô trong bảng

Tính qua bảng

Please support us!