Tính trong tài liệu văn bản

Bạn có khả năng chèn phép tính một cách trực tiếp vào tài liệu văn bản hay bảng văn bản.

  1. Nhấn vào tài liệu, ở vị trí bạn muốn chèn phép tính, sau đó bấm phím chức năng F2. Nếu bạn cũng ở trong ô của bảng, gõ dấu bằng « = ».

  2. Gõ phép tính bạn muốn chèn, v.d. =10000/12, sau đó bấm phím Enter.

Bạn có thể nhấn vào biểu tượng Công thức trên Thanh Công thức, rồi chọn một hàm cho công thức.

note

Để tham chiếu đến ô của bảng văn bản Writer, viết địa chỉ ô hay phạm vi ô <bên trong hai dấu ngoặc nhọn>. Chẳng hạn, để tham chiếu đến ô A1 từ ô khác, gõ « =<A1> » vào ô.


Cell Entries that Start with Equal Sign (=)

To make a table cell entry that starts with = sign, first enter a space, then the = sign, and then delete the space.

Please support us!