Viền tự xác định trong tài liệu văn bản

Trong bảng Writer, bạn có thể áp dụng các viền ô khác nhau cho những ô đã chọn, hay cho toàn bảng. Các đối tượng khác trong tài liệu văn bản cũng có thể hiển thị viền tự xác định. Chẳng hạn, bạn có thể gán viền cho kiểu dáng trang, cho khung và cho ảnh hay đồ thị đã chèn.

  1. Chọn ô hay khối các ô trong một bảng Writer.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Trong hộp thoại, nhấn vào thẻ Viền.

  4. Chọn những tùy chọn viền bạn muốn áp dụng, sau đó nhấn vào nút OK.

Trong vùng Sắp đặt đường có một số tùy chọn để áp dụng nhiều kiểu dáng viền cùng lúc.

Lựa chọn ô

Phụ thuộc vào sự lựa chọn các ô, vùng có hình thức khác nhau.

Lựa chọn

Vùng sắp đặt đường

Một ô được chọn trong bảng có nhiều kích cỡ ô, hoặc con trỏ bên trong bảng mà không có ô được chọn.

một viền ô

Bảng ô một, ô được chọn

một viền ô được chọn

Các ô được chọn theo cột

viền được chọn theo cột

Các ô được chọn theo hàng

viền được chọn theo hàng

Toàn bảng chứa 2×2 hay nhiều ô được chọn

viền được chọn theo khối


Thiết lập mặc định

Nhấn vào một của những biểu tượng Mặc định để đặt (lại) nhiều viền cùng lúc.

Thí dụ

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

biểu tượng mặc định cho viền

Sau đó, bạn có thể sử dụng các biểu tượng khác, để thấy những đường nào mỗi biểu tượng sẽ đặt hay gỡ bỏ.

Thiết lập tự xác định

Trong vùng Tự xác định, bạn có thể nhấn chuột để đặt hay gỡ bỏ mỗi đường riêng. Ô xem thử hiển thị các đường theo ba tình trạng khác nhau.

Nhấn nhiều lần vào một cạnh hay góc để chuyển đổi qua ba tình trạng khác nhau.

Kiểu đường

Ảnh

Nghĩa

Đường màu đen

đường viền đặc

Đường màu đen thì đặt đường tương ứng của các ô đã chọn. Đường này cũng được hiển thị dạng đường chấm chấm khi bạn chọn kiểu dáng kích cỡ 0.05 điểm. Chọn kiểu dáng đường đôi thì hiển thị đường đôi.

Đường màu xám

đường viền màu xám

Đường màu xám được hiển thị khi đường tương ứng của các ô đã chọn sẽ không thay đổi. Không có đường sẽ bị đặt hay bị gỡ bỏ ở vị trí này.

Đường màu trắng

đường viền màu trắng

Đường màu trắng được hiển thị khi đường tương ứng của các ô đã chọn sẽ bị gỡ bỏ.


Thí dụ

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. Chọn một kiểu dáng đường dày.

  3. Để đặt viền dưới, nhấn vào cạnh dưới nhiều lần đến khi bạn thấy đường dày.

đặt viền dày dưới

note

Trong bảng Writer, mặc định là mọi ô có ít nhất đường bên trái và đường bên dưới. Phần lớn ô ở chu vi của bảng sẽ cũng hiển thị đường thêm theo mặc định.


warning

Mỗi đường được hiển thị theo màu trắng trong ô xem thử sẽ bị gỡ bỏ khỏi ô.


D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/border_character.xhp#border_character not found).

Xác định viền của trang

Defining Borders for Paragraphs

Please support us!