Xác định viền của trang

Biểu tượng Cảnh báo

Trong chương trình Writer, bạn có thể xác định viền riêng cho kiểu dáng của trang, không phải cho mỗi trang. Các thay đổi về viền sẽ áp dụng cho mọi trang được đại diện bởi kiểu dáng trang đó. Chú ý rằng không thể hủy bước thay đổi kiểu dáng bằng chức năng Hủy bước trong LibreOffice.


Đặt kiểu dáng viền đã định sẵn

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. Trong vùng Mặc định, chọn một của những kiểu dáng viền mặc định.

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 5. Nhấn vào nút OK để áp dụng các thay đổi.

Đặt kiểu dáng viền riêng

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. Trong vùng Tự xác định, chọn những cạnh bạn muốn thấy trong bố trí chung. Nhấn vào cạnh trong ô xem thử để chọn hay bỏ chọn nó.

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. Lặp lại hai bước cuối cùng cho mỗi cạnh của viền.

 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Nhấn vào nút OK để áp dụng các thay đổi.

Please support us!