Xác định viền của trang

Biểu tượng Cảnh báo

If two adjacent text ranges' all border properties are identical (same style, width, color, padding and shadow), then those two ranges will be considered to be part of the same border group and rendered within the same border in the document.


Đặt kiểu dáng viền đã định sẵn

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. Chọn lệnh Định dạng > Trang > Viền.

 3. Trong vùng Mặc định, chọn một của những kiểu dáng viền mặc định.

 4. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Nhấn vào nút OK để áp dụng các thay đổi.

Đặt kiểu dáng viền riêng

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. Chọn lệnh Định dạng > Trang > Viền.

 3. Trong vùng Tự xác định, chọn những cạnh bạn muốn thấy trong bố trí chung. Nhấn vào cạnh trong ô xem thử để chọn hay bỏ chọn nó.

 4. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.

 5. Lặp lại hai bước cuối cùng cho mỗi cạnh của viền.

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. Nhấn vào nút OK để áp dụng các thay đổi.

Please support us!