Xác định màu nền hay ảnh nền

Bạn có khả năng xác định một màu nền, hoặc dùng một ảnh làm nền cho các đối tượng khác nhau trong LibreOffice Writer.

Áp dụng nền cho ký tự văn bản

  1. Hay chọn các ký tự.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Áp dụng một nền cho một đoạn văn

  1. Đặt con trỏ vào đoạn văn, hoặc chọn vài đoạn văn.

  2. Chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

To select an object in the background, hold down the key and click the object. Alternatively, use the Navigator to select the object.


Áp dụng nền cho toàn bộ hay một phần của một bảng

  1. Đặt con trỏ vào bảng trong tài liệu văn bản.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Trên trang thẻ Nền, chọn một màu nền hay ảnh nền.

  4. Trong hộp Cho, hãy chọn nếu màu hay ảnh nền áp dụng cho ô hiện tại, hàng hiện tại hay toàn bộ bảng. Nếu bạn chọn vài ô hay hàng trước khi mở hộp thoại, thay đổi này áp dụng cho vùng chọn.

tip

Bạn cũng có thể dùng một biểu tượng để áp dụng một nền cho các phần bảng


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!