Sử dụng Tốc ký

Trong LibreOffice Writer, bạn có khả năng cất giữ đoạn văn bản (cũng chứa đồ họa, bảng và trường) theo định dạng Tốc ký, để chèn lại nhanh chóng sau này. Cũng có thể cất giữ văn bản có định dạng.

Tạo một mục nhập tốc ký

 1. Hãy lựa chọn một đoạn văn bản, văn bản chứa đồ họa, văn bản chứa bảng hay văn bản chứa trường mà bạn muốn lưu theo định dạng mục nhập Tốc ký. Chỉ có thể cất giữ một đồ họa nếu nó bị thả neo dạng ký tự và có ít nhất một ký tự văn bản đi trước và theo sau.

 2. Chọn lệnh Tập tin > Xuất.

 3. Chọn phân loại vào đó bạn muốn lưu đoạn Tốc ký này.

 4. Gõ một tên dài hơn bốn ký tự. Độ dài này cho phép bạn sử dụng tùy chọn Tốc ký Hiển thị phần còn lại của tên như lời gợi ý trong khi gõ. Bạn cũng có thể sửa đổi lối tắt đã đề nghị.

 5. Nhấn vào nút Tốc ký, sau đó chọn lệnh Mới.

 6. Nhấn vào nút Đóng.

Chèn một mục nhập Tốc ký

 1. Trong tài liệu, nhấn vào nơi bạn muốn chèn mục nhập Tốc ký.

 2. Chọn lệnh trình đơn Sửa > Tốc ký.

 3. Chọn tốc ký cần thêm rồi nhấn Chèn.

Bạn cũng có thể gõ lối tắt đại diện một mục nhập Tốc ký, sau đó bấm phím F3; hoặc nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Tốc ký trên thanh Chèn, sau đó chọn một mục nhập Tốc ký.

Biểu tượng Gợi ý

Để gõ nhanh công thức LibreOffice Math, gõ hai chữ hoa « FN », sau đó bấm phím F3. Nếu bạn chèn hơn một công thức, các công thức sẽ được đánh số theo thứ tự. Để chèn văn bản giả, gõ « DT » rồi bấm F3.


Để in danh sách các mục Tốc ký

 1. Chọn lệnh Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức vĩ lệnh > LibreOffice Basic.

 2. In the Macro from tree control, select Application Macros - Gimmicks - AutoText.

 3. Select "Main" in the Existing macros in: AutoText list and then click Run. A list of the current AutoText entries is generated in a separate text document.

 4. Chọn lệnh Tập tin > In.

Sử dụng Tốc ký trong khi cài đặt qua mạng

Bạn có thể cất giữ các mục Tốc ký trong thư mục khác nhau trên mạng.

Chẳng hạn, bạn có thể lưu trữ các mục Tốc ký « chỉ đọc » ở máy chủ trung tâm của công ty, còn các mục Tốc ký tự định nghĩa thì lưu trong một thư mục cục bộ.

Những đường dẫn đến thư mục Tốc ký cũng có thể được chỉnh sửa trong cấu hình.

Hai thư mục được liệt kê ở đây. Mục nhập thứ nhất nằm trong bản cài đặt của máy chủ, còn mục nhập thứ hai nằm trong thư mục người dùng. Nếu có hai mục tốc ký cùng tên trong cả hai thư mục này thì dùng mục trong thư mục người dùng.

Please support us!