Automatic Check Spelling

LibreOffice can automatically check spelling while you type and underline possible misspelled words with a red wavy line.

Để tự động kiểm tra chính tả trong khi bạn gõ :

  1. Choose Tools - Automatic Spell Checking.

  2. Nhấn-phải vào từ có gạch dưới màu đỏ, sau đó chọn từ thay thế đã gợi ý trong danh sách, hay trong trình đơn phụ Tự động Sửa lỗi.

If you choose a word from the AutoCorrect submenu, the underlined word and the replacement word are automatically added to the AutoCorrect list for the current language. To view the AutoCorrect list, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, and then click the Replace tab.

Bạn cũng có thể thêm từ gạch dưới vào từ điển riêng, bằng cách chọn lệnh Thêm.

Để loại trừ không kiểm tra chính tả một từ:

  1. Chọn những từ bạn muốn loại trừ.

  2. Để mở trình đơn, nhấn vào điều khiển Ngôn ngữ trên thanh Trạng thái.

  3. Choose "None (Do not check spelling)".

Tạo từ điển mới.

Thêm ngoài lệ vào danh sách Tự động Sửa lỗi

Kiểm tra Chính tả bằng Tay

Please support us!