Sắp đặt các chương trong Bộ điều hướng

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

tip

Để di chuyển nhanh con trỏ tới một tiêu đề riêng trong tài liệu, nhấn-kép vào tiêu đề đó trong danh sáchBộ điều hướng..


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Để di chuyển tiêu đề lên hay xuống trong tài liệu

warning

Đảm bảo rằng mọi mức tiêu đề đều được hiển thị trong Bộ điều hướng. Theo mặc địch, mọi mức đều được hiển thị. Xem trình tự dưới đây để hiểu cách thay đổi mức tiêu đề.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Làm một trong các hành động này:

  1. Kéo một tiêu đề vào vị trí khác trong Bộ điều hướng.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


Để nâng hay hạ cấp của một tiêu đề

  1. Chọn tiêu đề trong danh sách Bộ điều hướng.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Để thay đổi số cấp tiêu đề được hiển thị

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Please support us!