Đặt Vị trí Đối tượng

Bạn có thể sử dụng neo để đặt vị trí của đối tượng, đồ họa hay khung trong tài liệu. Mục thả neo thì còn lại tại chỗ, hoặc di chuyển khi bạn sửa đổi tài liệu. Có sẵn những tùy chọn neo này:

Thả neo

Kết quả

Dạng ký tự

Neo lại món đã lựa chọn như một ký tự trong văn bản đang biên soạn. Nếu chiều cao của món lựa chọn cao hơn phông chữ hiện hành, chiều cao của dòng văn bản sẽ được tăng lên.

Nếu muốn đặt một tấm ảnh ở giữa một trang HTML, 1) lồng vào ảnh, 2) neo lại nó « dạng ký tự », 3) đặt định dạng của đoạn văn bản vào giữa.

Vào ký tự

Gắn món đã lựa chọn với một ký tự cụ thể.

Vào đoạn văn

Neo mục đã chọn vào đoạn văn hiện hành.

Vào trang

Neo mục đã chọn vào trang hiện hành.

Vào khung

Gắn món đã lựa chọn với khung bao quanh.


Mỗi lần bạn chèn vào một đối tượng, hình, hoặc khung, một biểu tượng hình neo sẽ xuất hiện ở vị trí mà vật chèn vào đã thả neo. Bạn có thể thay đổi vị trí của một vật đã thả neo bằng cách kéo nó đến một vị trí khác. Để thay đổi các thuộc tính neo của một vật, ấn-phải vào vật rồi lựa một tùy chọn từ trình đơn con Neo.

Please support us!