Bật/tắt con trỏ trực tiếp

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


Con trỏ trực tiếp cho bạn có khả năng nhấn chuột vào bất cứ vùng rỗng của trang, để chèn văn bản, ảnh, bảng, khung và các đối tượng khác.

Nếu bạn để con trỏ trực tiếp khoảng ở tâm, giữa lề bên trái và lề bên phải của trang hay ô bảng, văn bản bạn chèn cũng nằm ở giữa. Tương tự, văn bản được canh sang phải khi con trỏ trực tiếp được để trên lề bên phải.

warning

Công cụ Tự động Sửa chưa thì tự động gỡ bỏ các đoạn văn, thẻ và dấu cách còn rỗng được chèn bằng con trỏ trực tiếp. Nếu bạn muốn sử dụng con trỏ trực tiếp, hãy tắt công cụ Tự động Sửa chưa.


Con trỏ trực tiếp đặt cột thẻ để định vị con trỏ. Nếu bạn thay đổi thẻ về sau, vị trí của văn bản trên trang cũng có thể thay đổi.

Please support us!