Images and Charts

Nếu biểu tượng Bật/tắt đồ họa trên thanh Công cụ đã được kích hoạt, không có đồ họa được hiển thị — chỉ hiển thị khung rỗng giữ chỗ.

Icon Images and Charts

Images and Charts

Please support us!