Tổng số trang

Chèn dạng trường tổng số các trang trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Field - Page Count


The format of the field inserted using the Page Count command can be modified using the Edit - Fields command.

Please support us!