Số hiệu trang

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Field - Page Number


Nếu bạn muốn xác định định dạng khác, hoặc sửa đổi số hiệu trang, chèn một trường bằng lệnh Chèn > Trường > Khác và làm các thay đổi đã muốn trong hộp thoại Trường. Cũng có thể chỉnh sửa trường được chèn bằng lệnh Số hiệu trang, dùng Sửa > Trường. Để thay đổi số hiệu trang, đọc sổ tay Số hiệu trang.

Please support us!