Giờ

Chèn giờ hiện thời dạng trường. Giờ được lấy trực tiếp từ thiết lập hệ điều hành của máy tính này. Một định dạng giờ cố định được áp dụng, mà không thể được cập nhật bằng phím chức năng F9.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Field - Time


Để gán định dạng giờ khác, hoặc sửa đổi dữ liệu giờ thật, chọn lệnh Chèn > Trường > Khác và làm các thay đổi đã muốn trong hộp thoại Trường. Hơn nữa, bạn có thể sửa đổi định dạng của trường giờ đã chèn, vào bất cứ lúc nào, bằng cách chọn lệnh Sửa > Trường.

Please support us!