Ngày

Chèn ngày tháng hiện thời dạng trường Dùng định dạng ngày tháng mặc định, và ngày tháng này không phải được cập nhật tự động.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Field - Date


Nếu bạn muốn xác định định dạng ngày tháng khác, hoặc muốn ngày tháng tự động cập nhật, chọn lệnh Chèn > Trường > Khác để chèn một lệnh trường và tạo thiết lập đã muốn trong hộp thoại Trường. Định dạng của trường ngày tháng tồn tại cũng có thể được sửa đổi vào bất cứ lúc nào, bằng cách chọn lệnh Sửa > Trường.

Please support us!