Chèn trường

Nhấn chuột để mở hộp thoại Trường. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng để mở trình đơn phụ.

Icon

Chèn trường

Bạn có thể chọn trong những chức năng này:

Ngày

Chèn ngày tháng hiện thời dạng trường Dùng định dạng ngày tháng mặc định, và ngày tháng này không phải được cập nhật tự động.

Giờ

Chèn giờ hiện thời dạng trường. Giờ được lấy trực tiếp từ thiết lập hệ điều hành của máy tính này. Một định dạng giờ cố định được áp dụng, mà không thể được cập nhật bằng phím chức năng F9.

Số hiệu trang

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Tổng số trang

Chèn dạng trường tổng số các trang trong tài liệu.

Chủ đề

Chèn chủ đề được xác định trong các thuộc tính tài liệu, dạng trường. Trường này hiển thị dữ liệu được nhập vào trường Chủ đề dưới phần Tập tin > Thuộc tính > Mô tả.

Tựa đề

Chèn tựa đề được xác định trong các thuộc tính tài liệu, dạng trường. Trường này hiển thị dữ liệu được nhập vào trường Tựa đề dưới phần Tập tin > Thuộc tính > Mô tả.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Khác

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!