Chèn

Thanh công cụ chứa các chức năng để chèn khung, đồ họa, bảng và các đối tượng khác.

Bạn có thể chọn trong những chức năng này:

Bảng

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon Insert Table

Insert Table

Phần

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Phần

Tự chèn khung

Vẽ một khung theo vùng bạn kéo trong tài liệu. Nhấn vào mủi tên bên cạnh biểu tượng để chọn số cột cho khung đó.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Khung nổi

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Icon Floating frame

Khung nổi

Chèn cước chú trực tiếp

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Icon Insert Footnote Directly

Chèn trực tiếp Cước chú

Chèn kết chú trực tiếp

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon Insert Endnote Directly

Chèn trực tiếp Kết chú

Ghi chú

Chèn ghi chú vào vị trí con trỏ hiện thời.

Liên kết lưu

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Tập tin

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon Text from File

Text from File

Tốc ký

Tạo, chỉnh sửa hay chèn văn bản mẫu (đoạn đã lưu sẵn). Bạn có thể cất giữ văn bản nhập thô, văn bản có định dạng, văn bản có đồ hoạ, bảng và trường dưới dạng văn bản mẫu. Để chèn nhanh một văn bản mẫu, gõ phím tắt đại diện cho đoạn văn bản mẫu đó, sau đó bấm phím chức năng F3.

Ký tự đặc biệt

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Ký tự đặc biệt

Chèn trường

Chèn một trường vào vị trí con trỏ hiện thời.

Icon

Chèn trường

Điều khiển

Biểu tượng Điều khiển mở thanh công cụ chứa các công cụ bạn cần dùng để tạo biểu mẫu tương tác.

Icon Select

Điều khiển biểu mẫu

Từ tập tin

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

Chèn công thức

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Đồ thị

Icon Chart

Đồ thị

Đối tượng OLE

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Đối tượng OLE

Chèn chỉ mục

Chèn một chỉ mục hay mục lục vào vị trí con trỏ hiện thời.

Mục nhập

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Please support us!