Xác định số trang được hiển thị cùng lúc trên màn hình. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở lưới trong đó có thể chọn số trang cần hiển thị theo hàng và cột trong bản xem thử.

Biểu tượng

Multiple Pages Preview

After clicking the Multiple Pages Preview icon, the Multiple pages dialog opens. Use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Hàng

Xác định số hàng các trang.

Cột

Xác định số trang được hiển thị theo cột.

The settings you choose in the dialog can also be set using the mouse: Click the arrow next to the Multiple Pages Preview icon. Now move the mouse over the desired number of rows and columns.

Please support us!