Multiple Pages Preview

Xác định số trang được hiển thị cùng lúc trên màn hình. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở lưới trong đó có thể chọn số trang cần hiển thị theo hàng và cột trong bản xem thử.

Icon Multiple Pages Preview

Multiple Pages Preview

After clicking the Multiple Pages Preview icon, move the mouse over the desired number of rows and columns.

More Options

You can also choose settings by clicking More Options to open a new dialog, then use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Hàng

Xác định số hàng các trang.

Cột

Xác định số trang được hiển thị theo cột.

Please support us!