Hiển thị tổ hợp

Hiển thị thông tin hiện thời về tài liệu đang dùng.

Khi con trỏ nằm trong phần có tên, tên phần được hiển thị. Con trỏ trong bảng thì tên bảng được hiển thị. Kích cỡ của đối tượng được hiển thị khi bạn sửa khung hay đối tượng vẽ.

Khi con trỏ nằm trong văn bản, bạn có thể nhấn đôi vào trường này để mở hộp thoại Trường. Trong hộp thoại này, bạn có thể xác định một trường cần chèn vào tài liệu ở vị trí con trỏ hiện thời. Con trỏ nằm trong bảng thì cú nhấn đôi vào trường này sẽ gọi hộp thoại Định dạng Bảng. Phụ thuộc vào đối tượng được chọn, bạn có thể gọi hộp thoại để chỉnh sửa một phần, một đối tượng đồ họa, một đối tượng OLE, mẫu đánh số trực tiếp hay vị trí và kích cỡ của đối tượng vẽ.

Please support us!